Cylinder van Troffa Best Download || [Janusz A. Zajdel], Cylinder van Troffa, Janusz A. Zajdel, Cylinder van Troffa Oddajemy do r k czytelnik w wznowienie powie ci Janusza A Zajdla Kosmonauta uczestnik ekspedycji mi dzygwiezdnej wtraca po wielu latach na Ziemi Czy wywalczy dla siebie miejsce w nowym modelu spo ecznym Czy odnajdzie ukochan Jakie b d losy wynalazku van Troffa Jakie ludzko ci Cylinder van Troffa entuzjastycznie przyj ty przez czytelnik w zosta wOddajemy do r k czyte Cylinder van Troffa Best Download || [Janusz A. Zajdel] - Cylinder van Troffa, Cylinder van Troffa Oddajemy do r k czytelnik w wznowienie powie ci Janusza A Zajdla Kosmonauta uczestnik ekspedycji mi dzygwiezdnej wtraca po wielu latach na Ziemi Czy wywalczy dla siebie miejsce w nowym mode

 • Title: Cylinder van Troffa
 • Author: Janusz A. Zajdel
 • ISBN: 8303029363
 • Page: 132
 • Format: None

Cylinder van Troffa Best Download || [Janusz A. Zajdel] Cylinder van Troffa Best Download || [Janusz A. Zajdel] - Cylinder van Troffa, Cylinder van Troffa Oddajemy do r k czytelnik w wznowienie powie ci Janusza A Zajdla Kosmonauta uczestnik ekspedycji mi dzygwiezdnej wtraca po wielu latach na Ziemi Czy wywalczy dla siebie miejsce w nowym mode

 • Cylinder van Troffa Best Download || [Janusz A. Zajdel]
  132 Janusz A. Zajdel
Cylinder van Troffa

About "Janusz A. Zajdel"

 1. Janusz A. Zajdel

  Janusz Andrzej Zajdel August 15, 1938 in Warsaw July 19, 1985 in Warsaw was a prominent Polish science fiction author He died from cancer.Zajdel is a precursor of social and dystopian fiction In his works, he envisions totalitarian states and collapsed societies His heroes are desperately trying to find sense in world around them, sometimes, as in Cylinder van Troffa, they are outsiders from a different time or place, trying to adapt to a new environment The main recurring theme in his works is a comparison of the readers gloomy, hopeless situations to what may happen in a space environment if we carry totalitarian ideas and habits into space worlds Red Space Republics or Space Labour Camps, or both.Frederik Pohl dedicated book Tales From The Planet Earth to Zajdel and A Bertram Chandler citation needed This book also contains one of Zajdel s short stories, Particularly Difficult Territory , translated into English.

121 thoughts on “Cylinder van Troffa”

 1. Tak si to pospolicie zaczyna, ale wci ga i nie puszcza.Chyba najlepsze polskie s f jakie czyta em Ma tak niesamowit konstrukcj , e ciarki a przechodz w ostatnim rozdziale Po zako czeniu momentalnie zacz em od nowa wertowa ten kiepski pocz tek Opr cz genialnej formy , ksi ka przerobia dziesi tki nadal aktualnych s f temat w, bohater jest ludzki , fabu a kr ta, mniam


 2. Zajdel shows amazing play with time You can wait forever, you can travel in tim, but you can t extend your life, you can only postpone it While you re waiting for better tomorrow, it may never come and you have wasted your life waiting.


 3. Z ka d ksi k Zajdla zaskakuje mnie fakt, jak napisane 20 30 lat temu powie ci mog by ci gle aktualne a wr cz z czasem nabieraj coraz wi kszej warto ci W Cylindrze, Zajdel porusza jak e wa ki problem naszych czas w problemy z przeludnieniem planety Narracja jest prowadzona w cokolwiek zaskakuj cy spos b, ale to dodaje tylko ksi ce swoistego uroku Fabu porusza nie tylko problemy socjologiczne, ale w ciekawy spos b obrazuje upadki wszelakich utopii, poprawiania dobrego na lepsze i jak wielkie probl [...]


 4. Kolejna genialna opowie Zajdla Co najmniej trzy pomys y zawarte w tej ksi ce mog yby pos u y do zbudowania osobnej powie ci Sci fi To w a nie wyr nia literatur Zajdla od innych Wszystkie jego powie ci s po prostu przepe nione tre ci , wizjonerskimi pomys ami, niezwykle dojrza ym i trafnym spojrzeniem na mo liw przysz o naszego wiata Nie zdradzaj c za wiele szczeg w z fabu y mog jedynie doda szkoda, e Zajdel nie napisa osobnej cz ci, w kt rej obserwowaliby my losy g wnego bohatera i jego przygody [...]


 5. Bez w tpienia Zajdel to czo wka rodzimego SF, g wnie w wymiarze rysowania wizji socjologicznych Mamy wi c tutaj klasyczny motyw jednostki zagubionej w nowym wiecie, w tki antyutopijne i pr by czynienia jaskrawymi konsekwencji wybor w dokonywanych w sferze naukowej Je li dodamy do tego stosunkowo ciekaw konstrukcj narracyjn , robi nam si z tego bardzo solidna literatura Dla fan w gatunku.

 6. Dla rozumnej istoty mo liwa jest realizacja wszystkiego, co istnieje jako idea w r d niesko czono ci wariant w i mo liwo ci Wszech wiata Bardzo dobre science fiction z lat osiemdziesi tych poprzedniego wieku Ca y czas aktualne mimo up ywu czasu I do tego polskie Statek kosmiczny Helios powraca po dwustu latach na orbit oko oziemsk Cz onkowie za ogi nie zostaj powitani jak bohaterowie W a ciwie nikt nie interesuje si ich odkryciami Zostaj zamkni ci w jednym z osiedli na ksi ycu G wny bohater, jed [...]


 7. To trzecia ksi ka Janusza Andrzeja Zajdla, kt r przeczyta em Tak si z o y o, e czyta em j na raty, bo rozpocz em j przed wyjazdem na urlop a zako czy em trzy tygodnie p niej w mi dzyczasie po ykaj c chyba z 6 ksi ek na Kindlu Przerwa spowodowa a, e musia a min chwila zanim przypomnia em sobie fabu.Przeczytana po zapoznaniu si z najpopularniejsz chyba Limes inferior oraz Paradyzj Musz stwierdzi , e zaczyna si niezbyt porywaj co Powracaj cy z wyprawy kosmonauci l duj na Ksi ycu gdzie yje kolonia [...]


 8. Cylinder van TroffaThis is probably the best book from Zajdel that I have read so far Probably because it has very little in terms of sociological study of the future, and focuses on the physical phenomena of bending the time Again, whereas author is very competent in picturing the possibilities of bending the time, and explains the mechanics behind the device which does that, he lacks deep understanding of human nature, to give a probable as far as science fiction goes vision of the future Tak [...]


 9. Po wcze niejszym przeczytaniu Ca ej prawdy o planecie Ksi martwi em si , e i tutaj znajd fabu la komunizm w kosmosie Na szcz cie nic takiego nie ma miejsca w tej ksi ce Historia jest dosy ciekawa, ca y czas chcia em wiedzie co b dzie dalej.Niestety kilka pomys w wydaje si nieprawdopodobnych a cz wr cz niedorzecznych.Miasto nadbudowywane warstwami, bezpo rednio na budynkach z poprzednich epok wygl daj ce z daleka jak kopiec kreta wydaje si nieprzemy lane Podobnie pomys , e kobiety, pomimo e jest [...]


 10. Chyba jedyna powie Zajdla, kt ra mi si autentycznie podoba a Cho i tutaj przedar o si sporo Zajdlizm w gloryfikacja w asnego zaj cia, wci ni te nieco na si konstrukty spo eczne maj ce krytykowa komunizm w historii, kt ra tego zupe nie nie dotyczy, oraz nieco zbyt siermi ne dialogi ekspozycyjne ksi k czyta si naprawd dobrze i w tek przewodni naprawd wci ga Ko c wka jest troch za bardzo zakr cona , ale pozostaje otwarta, co ciekawie si sprawdza.Po przeczytaniu Zajdlowskich greatest hits moim zdani [...]


 11. Astronauti se vr t z mezihv zdn cesty a zjist , e civilizace na Zemi postupn upadla z d vod soci ln ch, genetick ch i ekologick ch Sledov n je podrobn ji osud jednoho z nich, kter p tr po en , jen na n j m la po kat v onom vyn lezu prof Van Troffa, za zen zpomaluj c m as V podstat v ad ohled dost pesimistick kniha, i kdy se do k me n znaku, e to pro n j, kdy ne pro pozemsk lidstvo, dopadlo dob e Sou asn generace si to m e p edstavit zhruba takto Vezm te Fallout 2, na e te vodou z rezav ho kohout [...]


 12. Another great book by this author In comparison to Limes Inferior or Paradyzja there was a lot less humour here and the ending was downright depressing or would be or if not for those last couple of pages.Even if the author was making fun of the communist regime, as in the aforementioned two books, the things he wrote seemed not to be outdated in case of this novel there aren t that many similarities to our previous regime, instead the author tackles the issues of totalitarianism, overpopulation [...] 13. Posiada kilka intersuj cych pomys w np rozci ganie czasu , jednak e wiele kwestii brzmi banalnie lub niedopracowanie np warstwowe miasta i aspekty socjologiczne, s abe dialogi Mocna tr jka.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *