[PDF] Limes inferior | by ✓ Janusz A. Zajdel, Limes inferior, Janusz A. Zajdel, Limes inferior W absurdalnym sztucznie wykreowanym wiecie Argolandu nic nie jest tym czym si z pozoru wydaje Argoland jest utopijnym miejscem gdzie ludzie yj w prawie idealnym socjalizmie nikt nie musi pracowa gdzy robi to za ludzi roboty a jedynie najintelignetniejsi s wyznaczeni do kontrolowania pracy maszyn [PDF] Limes inferior | by ✓ Janusz A. Zajdel - Limes inferior, Limes inferior W absurdalnym sztucznie wykreowanym wiecie Argolandu nic nie jest tym czym si z pozoru wydaje Argoland jest utopijnym miejscem gdzie ludzie yj w prawie idealnym socjalizmie nikt nie musi pracowa

 • Title: Limes inferior
 • Author: Janusz A. Zajdel
 • ISBN: 9788370541163
 • Page: 296
 • Format: Paperback

[PDF] Limes inferior | by ✓ Janusz A. Zajdel [PDF] Limes inferior | by ✓ Janusz A. Zajdel - Limes inferior, Limes inferior W absurdalnym sztucznie wykreowanym wiecie Argolandu nic nie jest tym czym si z pozoru wydaje Argoland jest utopijnym miejscem gdzie ludzie yj w prawie idealnym socjalizmie nikt nie musi pracowa

 • [PDF] Limes inferior | by ✓ Janusz A. Zajdel
  296 Janusz A. Zajdel
Limes inferior

About "Janusz A. Zajdel"

 1. Janusz A. Zajdel

  Janusz Andrzej Zajdel August 15, 1938 in Warsaw July 19, 1985 in Warsaw was a prominent Polish science fiction author He died from cancer.Zajdel is a precursor of social and dystopian fiction In his works, he envisions totalitarian states and collapsed societies His heroes are desperately trying to find sense in world around them, sometimes, as in Cylinder van Troffa, they are outsiders from a different time or place, trying to adapt to a new environment The main recurring theme in his works is a comparison of the readers gloomy, hopeless situations to what may happen in a space environment if we carry totalitarian ideas and habits into space worlds Red Space Republics or Space Labour Camps, or both.Frederik Pohl dedicated book Tales From The Planet Earth to Zajdel and A Bertram Chandler citation needed This book also contains one of Zajdel s short stories, Particularly Difficult Territory , translated into English.

677 thoughts on “Limes inferior”


 1. Very interesting to say the least i have read a lot of soviet SF in the past and there are some similarities in this to those, but not many Mainly it struck me that this novel couldn t have been written in the West, it had to come from someone inside soviet communist bloc But what set it apart from other Soviet literature was that the characters had life to them, they weren t all as beat down as the system they were living within I kind of think this book wouldn t have seen the light of day if [...]


 2. Je li mo esz pozwoli sobie na to, by nie liczy uderze fali i up ywaj cych chwil, je li up yw czasu nie wywo uje paniki w twoim umy le jeste naprawd szcz liwy Wizja spo ecze stwa z pozoru doskonale zorganizowanego wiat gdzie pracuj tylko nieliczni najinteligentniejsi Gdzie wszyscy maja zapewniony godny ywot chocia niekt rzy bardziej Gdzie przede wszystkim liczy si umys cz owieka.Pod amy za bohaterami yj cymi na marginesie Poznajemy miejscowy p wiatek i dowiadujemy si , e nie wszystko jest tym czy [...]


 3. Ciekawa antyutopia, ale jako moje pierwsze spotkanie z Zajdlem , ksi ka roczarowuje.Historia jak z filmu s f klasy B, z rozbudowanymi w tkami fantastyki socjologicznej Jest troch futurologii, ale nic odkrywczego Dobrze si to czyta, daje do my lenia , ale bez wykopu.


 4. Ksi ka genialna na wielu p aszczyznach, przy czym wci gaj ca na tyle, e czyta si jednym tchem Jestem przekonany, e jeszcze nie raz do niej wr c


 5. Panie Zajdel, chyba si nie polubimy.Mniej wi cej do 80% obj to ci ksi ki by em got w powiedzie , e to p ki co najlepsza ksi ka tego autora Czyta em wcze niej Ca Prawd o Planecie Xsi oraz Paradyzj czyli, de facto, t sam histori opowiedzian dwa razy, za drugim razem ciut lepiej , to jest trzecia powie Zajdla z kt r si zapozna em.No i co, pocz tek praktycznie taki sam jak zawsze, czyli jest set up dystopijny, jakie postacie co tam robi nic ciekawego w sumie , jest doktoryzowanie si nad systemem, cz [...]


 6. Moje pierwsze zetkni cie z Zajdlem nie wypad o najlepiej Z ocenianiem klasyki mam ten problem, e kiedy klasyka mi si nie podoba, nie mog si pozby odczucia, e to ze mn jest co nie tak, a nie z czytan w a nie pozycj.Tymczasem Zajdel koszmarnie w Limes inferior przynudza Ksi ka jest w zasadzie kompletnie pozbawiona ciekawej historii i interesuj cych postaci cznie z kreowanym na Mesjasza, g wnym bohaterem, Sneerem Z jednej strony mamy przemieszczaj cych si bez wi kszego celu przedstawicieli szarej s [...]


 7. Limes inferior jest oficjalnie uznane za klasyk i trudno nie zauwa y dlaczego Napisana w 1982 zawiera wszystko co klasyka sci fi powinna posiada spojrzenie na przysz o ludzko ci, jej problemy, przekr j spo ecze stwa i akcj G wny motyw jest ca kiem interesuj cy, mo na by nawet uwierzy , e warto ciowanie ludzi pod k tem inteligencji i ciekawe po czenie r wno ci z wolnym rynkiem jest prawdopodobne, jednak po przeczytaniu mam poczucie, e autor nie zrozumia tego o czym pisa.Wszystko jest jedynie zary [...]


 8. I find this book much lighter than Paradyzja or other Janusz A Zajdel s books This one has even a pseudo criminal plot and a proper science fiction plot Still, it s another great social ficiton book, and another of my favourites And yes, I m also suprised that it got published back then, despite censorship.


 9. Almost crime noir in its settings at first, it switches in the second part to a discussion of controlled society and perceived powerlessness of people to deal with slowly coming doom The most disturbing part is that our Western civilization, as we call it, shows multiple similarities of generation after generation becoming pure consumers and loosing the ability to question or create They want us to be stupid


 10. Niestety, musz zrewidowa swoj entuzjastyczn ocen tej ksi ki z czas w m odo ci zako czenie ur ga wszelkim standardom Reszta jest niez a, ale te bez wielkiej rewelacji. 11. Na pocz tku przedstawiona historia jako mnie nie porwa a a by mo e nie mia am zbyt wiele wolnego czasu na dostateczne skupienie uwagi Niezale nie od powodu, kt ry odwleka doko czenie tej powie ci od mniej wi cej po owy historia zaczyna wyp ywa z mojego kindla, do mojego salonu Jako fanka antyutopii czytanych mog poleci ten tytu , jednak e ostrzegam i nale y skupi si i da ksi ce szans Oczywistym jest, ze znajdziemy w niej wiele odniesie do wiata, kt ry zosta stworzony nam obecnie My l , e osoby i [...]


 12. Interesting concept and a very good first half of the book However, the end was very simple and really disappointing Too many deep monologs of main character, which have revealed to much information about true colors of the book s universum I had an impression, that author treats his readers as a 6 category of inteligence.What s , it could be a really good beginning of a longer series but the ending nipped it in the bud.


 13. Dzi ki koncentracji autora na socjologii i psychologii, a nie technologii ksi ka nie zestarza a si prawie wcale czego nie mog niestety powiedzie o dzie ach Lema Pomimo up ywu lat, zdecydowanie warto j przeczyta.


 14. wci gaj ca dystopia, jednak zako czenie rozczarowuje, wydaje si napisane jakby na pr dce, na kolanie wr cz, jakby autora goni y terminy 15. Ciekawy twist, ale wy o enie ca ej tajemnicy w jednym monologu jak kawa na aw pod koniec ksi ki lekko rozczarowuje. 16. I must have been 14 years old when I read it, which was right before the fall of communism in Poland But I had no idea that Limes Inferior is a work of political criticism.


 17. O czym marzy Janusz Zajdel Limes Inferior ac dolna granica to dla mnie powr t do przesz o ci Pierwszy raz przeczyta em t ksi k ponad dwadzie cia lat temu Za pierwszym razem by em urzeczony akcj i niebanalnym pomys em Teraz dostrzegam szkolne wr cz wady warsztatowe, naiwno niekt rych w tk w, a mimo to magia oddzia ywania Zajdla pozosta a.Z Wikipedii Jedna z najpopularniejszych jego powie ci Limes Inferior ukazuje Ziemi , kt rej narzucono jedyny s uszny system i kt ra jest pod sta ym nadzorem Wiel [...]


 18. Wstyd si przyzna , ale dopiero niedawno uda o mi si przeczyta moj pierwsz ksi k Zajdla Wiem jednak, e na pewno nie b dzie ona ostatni Limes Inferior wywar na mnie ogromne wra enie Jest to wietnie skonstruowana dystopia z genialnymi przemy leniami zawartymi pomi dzy wierszami Dawno nie spotka em tak dobrze przemy lanej i skonstruowanej alternatywnej b d mo e przysz ej wizji naszego spo ecze stwa Stanis aw Lem stwierdzi , e jest to jedna z najoryginalniejszych polskich ksi ek Sci Fi i rzeczywi cie [...]


 19. Average book Unfortunately, I was let down with it But I guess that this is just the way all Zajdel s books are written I liked it, it was modestly interesting read What I liked was the twist at the end, when the class system is shown in its entire form I liked the distance that main character had to travel, from life full of fun and enjoyment, to life of duty and responsibility But this is about all in terms of good points Now to the things that spoiled my fun with this book First of all constr [...]


 20. Limes inferiorMo na zarzuca tej pozycji, e obecnie przepe niona jest w tkami, kt re ju sk d dobrze znamy, e cz sto zmienia gatunki w trakcie opowiadania historii, e fina zbyt odbiega od klimatu kreowanego na pocz tku, lecz niew tpliwie to klasyk polskiej literatury s f, kt ry wyznaczy nowe trendy tego gatunku i sta si praktycznie jedn z bardziej r norodnych, bogatych w w tki i klimat zbli ony do tego co znamy z powie ci Dicka powie ci.Czytelnik zostaje wrzucony w wiat podzielony na 7 klas spo ec [...]


 21. Limes inferior to moje pierwsze spotkanie z Zajdlem na tyle dobre, by zach ci o, ale nie a tak, e rzuci em si zaraz na kolejne jego ksi ki Dobr stron jest wietny pomys na utopijny wiat Na pierwszy rzut oka system jest dobrze skonstruowany Czytaj c my la em, e m g by dzia a w rzeczywisto ci, a na wi kszo w tpliwo ci i luk logicznych ca kiem ciekawe odpowiedzi znalaz em w dalszej cz ci powie ci Limes to idealny punkt zapalny do przemy le i dyskusji nad systemami spo ecznymi, tym bardziej e element [...]


 22. L bilo se mi, e se uk zalo, e ani spole nost spravedliv rozd len podle inteligence placena je kvalifikace a stupe u ite nosti nem e fungovat Lid se v dycky budou cht t dostat v a na druhou stranu jsou opomenuti prost jen ikovn lid Nevadil mi poh dkov z v r, naopak jsem ho etla t ikr t, jestli jsem ho dob e pochopila Vadilo mi prop j en s ly n ramkem a p li rychl zamilov n hrdiny a tak trochu zmaten d j na za tku.V pisky lov k se v tom automatizovan m okoln m sv t st taky takov m mal m automatem, [...]


 23. koda, e autor nevymyslel o n co lep a m n sci fi z v r Potom bych uva oval i o pln m po tu hv zdi ek P esto jde o dob e napsanou knihu, kter podstatn p ekra uje hranice sv ho nru Atmosf ru kastovn ho syst mu megapole bl zk budoucnosti se autorovi poda ilo vykreslit bravurn Kritika socialistick spole nosti, kter je c tit mezi dky v n kter ch aspektech plat st le a naopak v ce nab r na nal havosti kritika bezuzdn ho konzumu a honby za body Spiklene t teoretici budou pomrk vat u n kter ch pas popis [...]


 24. Najlepsze w tej ksi ce jest to, i autor chcia ukaza absurd, do kt rego prowadzi realny socjalizm, a wyszed genialnie wr cz proroczy obraz czas w dzisiejszych Nie ma co prawda inwazji obcych a mo e , ale ka dy cz owiek ma sw j klucz Nie ma mo e klas intelektu, ale podzia y s realne i ka dy to widzi Wy sze wykszta cenie nie jest jeszcze obowi zkowe, ale jego poziom ju jest dostosowany do najs abszych A najbardziej podoba a mi si scena u lekarza i ekspresowa diagnoza czy nie wygl da to identycznie [...]


 25. Budowa wiata i systemu bardzo przekonuj ca, ca kowicie wnik em w ten opisany kraj.Du o o tej ksi ce by o napisane, du o na pewno znaczy a dla polskiej fantastyki socjologicznej Fabu a wci ga ale niestety nie do samego ko ca, i to jest to co mam najwi cej tej ksi ce do zarzucenia fatalny koniec Tak jakby Zajdel nie chcia albo nie m g pociagn tego pomys u do ko ca Zosta mi wielki niedosyt czytaj c to pierwszy raz mo e nie jest to a tak odczuwalne Ta ksi ka jak dla mnie jest po prostu nie doko czon [...]


 26. Zajdel jako nigdy nie dopu ci do siebie my li, e powie to co wi cej ni dwa czy trzy rozci gni te do granic mo liwo ci opowiadania byle jak ze sob sklejone Szkoda, bo opowiadania pisa dobre, czy nawet bardzo dobre, ale jego technika pisania powie ci si , delikatnie m wi c, nie sprawdza a.Zamiast tego co mog o by kilkoma niez ymi opowiadaniami mamy wi c powiastk trzeszcz c naiwno ci i dziecinad , mo e nie a tak jak Paradyzja, ale wci Szkoda.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *